OBJEKTIF

 1. Membantu dan menasihati Pemerintah dalam semua perkara berkaitan dengan hukum syarak.
 2.  Mengeluarkan pandangan hukum atau fatwa sebagai panduan dan rujukan umat Islam.
 3. Menguruskan pelaksanaan cerapan hilal, penentuan arah kiblat, penerbitan takwim hijri dan waktu solat.
 4. Menerbitkan bahan-bahan rujukan sebagai panduan hukum, kefatwaan dan falak.
 5. Melahirkan masyarakat yang menghayati syariah dalam semua aspek kehidupan.